พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลาม และศูนย์การเรียนรู้คัมภีรอัลกุรอาน อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลาม และศูนย์การเรียนรู้คัมภีรอัลกุรอาน อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

.

“คัมภีร์อัลกุรอาน” เป็นคัมภีร์ในศาสนาอิสลาม ชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นพระวจนะของอัลลอฮ์ที่ประทานให้กับศาสนทูตมูฮัมหมัด เพื่อเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิมผู้ศรัทธาเมื่อ 1,400 กว่าปีก่อน “อัลกุรอาน” จึงมีความสำคัญต่อชีวิตของชาวมุสลิมนับตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน

.

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ได้มีสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งเก็บรวบรวมและอนุรักษ์ดูแลรักษาคัมภีร์อัลกุรอานโบราณอันล้ำค่าที่มีที่มาจากแหล่งต่างๆ ไว้ทั่วโลก นั่นคือ “พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนคัมภีร์รู้อัลกุรอาน” ตั้งอยู่ที่โรงเรียนสมานมิตรวิทยา ชุมชนบ้านศาลาลูกไก่ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยมีการรวบรวมประเภทคัมภีร์อัลกุรอานโบราณที่คัดด้วยลายมือที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒธรรมอิสลามที่ตกทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

.

โดยมีคัมภีร์ที่มีอายุตั้งแต่ 150 ปี ถึง 1,100 ปี ลวดลายสวยงาม ใช้สีประดับกรอบด้วยทองคำเปลว เขียนด้วยศิลปะมลายูนูซันตาราจีนและอาหรับผสมผสานกัน แสดงถึงความหลากหลายในพื้นที่

.

ทั้งนี้ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้เข้ามาต่อยอดในการดำเนินการขึ้นทะเบียนคัมภีร์และเอกสารโบราณ เข้ามาช่วยทางโรงเรียนในการดำเนินการเก็บรักษา บูรณะ ซ่อมแซม ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง และทางภาครัฐยังได้อนุมัติงบประมาณให้กรมศิลปากร ดำเนินการจัดสร้าง “พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน” ขึ้นใหม่ ณ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนสมานมิตรวิทยา

.

ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน ได้กำหนดการจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย ห้องที่ 1 ห้องบรรยายเกริ่นนำ ห้องที่ 2 วิถีมุสลิม แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิมตามแนวทางที่ศาสนาอิสลามบัญญัติไว้ โดยนำเสนอวิถีชีวิตและประเพณีสำคัญของพี่น้องมุสลิมที่ปรากฏแพร่หลายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นหลัก วิธีคิดและหลักปฏิบัติตนของมุสลิม แนะนำสถานที่สำคัญ สถานที่น่าสนใจเกี่ยวเนื่องกับมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส เนื้อหาเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เนื้อหาเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และ ห้องที่ 3 คัมภีร์อัลกุรอาน จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม เส้นทางการเผยแผ่ศาสนาอิสลามสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย คัมภีร์อัลกุรอานธรรมนูญสำหรับชีวิต โดยคัดเลือกคัมภีร์อัลกุรอานจัดแสดงเป็นชิ้นหลักและชิ้นรอง โดยเนื้อหาประกอบการจัดแสดง จะมีการจัดทำเป็น 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และภาษามลายูปาตานี

.

♦️ศูนย์ประชาสัมพันธ์ : ภารกิจนายกรัฐมนตรีเดินทางตรวจราชการด้านการท่องเที่ยว ณ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สปข.6 (27-29 ก.พ. 67)

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ