ครม. ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนข้าราชการในรอบ 12 ปี โดยจะปรับขึ้นในอัตรา 10% เป็นระยะเวลา 2 ปี ในปีงบประมาณ 2567-2568

ครม. ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนข้าราชการในรอบ 12 ปี ครม. มีมติเห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการแล้ว โดยจะปรับขึ้นในอัตรา 10% เป็นระยะเวลา 2 ปี ในปีงบประมาณ 2567 - 2568 คาดว่าจะเริ่มต้นการขึ้นเงินเดือนงวดแรกได้ภายหลังจากงบประมาณปี 2567 มีผลบังคับใช้ในช่วงกลางปีนี้

แนวทางการปรับเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน (ก.พ.) ได้สรุปผลการประชุมร่วม 4 หน่วยงาน สำนักงาน ก.พ. , สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณซึ่งได้ข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็น “ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ” รวมไปถึงลูกจ้างรัฐ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 2 ครั้ง ให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยปรับเงินเดือนชดเชยในแต่ละปีให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับราชการก่อนวันที่อัตราแรกบรรจุที่กำหนดใหม่มีผลใช้บังคับอย่างน้อย 10 ปี อัตราเงินเดือนข้าราชการใหม่ การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้น (ทุกคุณวุฒิ) ในอัตราร้อยละ 10 ภายใน 2 ปี เช่น คุณวุฒิระดับปริญญาตรี จากเดิม 15,000 บาท เป็น 16,500 บาท ในปีที่ 1 และปรับเป็น 18,150 บาท ในปีที่ 2 ส่วนผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้ คุณวุฒิระดับ ปวช. จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท ภายใน 2 ปี และปรับอัตราเงินเดือนของ คุณวุฒิอื่น ๆ ให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ยังเห็นควรปรับเพดานเงินเดือนรวมค่าครองชีพชั่วคราว จากเดิมเงินเดือนไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาท เป็น เงินเดือนไม่ถึงเดือนละ 14,600 บาท และปรับเพดานขั้นต่ำของเงินเดือนรวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จากเดิม เดือนละ 10,000 บาท เป็น เดือนละ 11,000 บาท และปรับเงินเพิ่มการครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญขั้นต่ำ จากเดิม 10,000 บาท เป็น 11,000 บาท ส่วนกลุ่มข้าราชการที่บรรจุเข้ามาก่อน 1 - 2 ปี ที่การปรับฐานเงินเดือนใหม่จะเริ่มต้นขึ้นนั้น จะมีการพิจารณาการปรับฐานเงินเดือนขึ้นมาใหม่ให้มากขึ้นกว่าข้าราชการบรรจุใหม่ที่ได้เงินเดือน 18,000 เล็กน้อย เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างเงินเดือนของข้าราชการเดิมที่เพิ่งเข้ามาก่อนหน้าไม่นานและข้าราชการบรรจุใหม่ด้วยทั้งนี้ ระดับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้อำนวยการในระดับซี 9 จะไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนเพราะมีฐานเงินเดือนที่สูงอยู่แล้ว

เงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่

วุฒิการศึกษา ปวช. ปัจจุบัน 8,400-10,340 บาท ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 10,340-11,380 บาท ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 11,380-12,520 บาท

วุฒิการศึกษา ปวส. ปัจจุบัน 11,500-12,650 บาท ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 12,650-13,920 บาท ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 13,920-15,320 บาท

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปัจจุบัน 15,000-16,500 บาท ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 16,500-18,150 บาท ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 18,150-19,970 บาท

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ปัจจุบัน 17,500-19,250 บาท ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 19,250-21,180 บาท ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 21,180-23,300 บาท

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ปัจจุบัน 21,000-23,100 บาท ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 23,100-25,410 บาท ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 25,410-27,960 บาท

#IOC

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ