เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต6 สงขลา


ไฟล์เอกสารประกอบ
คูู่่มือกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดรายการวิทยุ |
การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักประชาสมัพันธเ์ขต 6 ประจำปี 2565 |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar