เปิดสิทธิประโยชน์แรงงานไทย (อิสราเอล) ที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จะได้รับ จากกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานพร้อมดูแลแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในอิสราเอล สำหรับแรงงานไทยที่เป็น “สมาชิกกองทุน” เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ และอยู่ในความคุ้มครอง เบื้องต้นจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
.• ประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากภัยสงคราม รายละ 15,000 บาท
• มีการรับรองจากแพทย์ว่าทุพพลภาพ จะได้รับการสงเคราะห์ เป็นจำนวน 30,000 บาท
• เสียชีวิตในต่างประเทศ จะสงเคราะห์จำนวน 40,000 บาท บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการศพในต่างประเทศเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาท
.สำหรับสวัสดิการตามกฎหมายประเทศอิสราเอล (ประกันการทำงาน + นายจ้างจ่าย) :
• กรณีบาดเจ็บ/ พิการตามการรับรองของแพทย์ แบ่งเป็น
- บาดเจ็บ 10-19% ได้รับเงินก้อนเดียว ประมาณ 1,440,000 บาท
- บาดเจ็บเกิน 20% ได้รับเงินเดือนทุกเดือน จนกว่าจะเสียชีวิต โดยประเมินจากความสูญเสีย
• กรณีเสียชีวิต ภรรยาและบุตร ได้รับเงินเดือนทุกเดือน จนกว่าภรรยาจะแต่งงานใหม่ และบุตรอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ (ภรรยาเป็นเงิน 34,560 บาทต่อเดือน /บุตร เป็นเงิน 5,760-11,520 บาทต่อเดือน)
.ทั้งนี้ แรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ สามารถยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อรับสิทธิประโยชน์ได้ที่ > สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่อยู่ในภูมิลำเนา
.เอกสารที่ต้องเตรียมในเบื้องต้น:
- สำเนาบัตรสมาชิกกองทุนฯ (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือเดินทาง (ทุกหน้าที่มีข้อมูลและมีตราประทับ ถ้าไม่ได้ประทับตราวันที่กลับเข้าไทยให้แนบสำเนาบัตรโดยสารเครื่องบินวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือ สำเนาบัตรวีซ่าทำงาน
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง (ธนาคารใดก็ได้ พร้อมกรอกแบบฟอร์ม KTB Corporate Online) เป็นต้น
.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1694 กรมการจัดหางาน
#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทยคะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar