ศอ.บต. หนุน “ปอเนาะสานใจฯ สู่การพัฒนา” มุ่งยกระดับปอเนาะ เป็นสถานที่เรียนศาสนา-ทันต่อสถานการณ์และเทคโนโลยี พร้อมทำงานร่วมรัฐ พัฒนาชุมชน จชต.

ศอ.บต. หนุน “ปอเนาะสานใจฯ สู่การพัฒนา” มุ่งยกระดับปอเนาะ เป็นสถานที่เรียนศาสนา-ทันต่อสถานการณ์และเทคโนโลยี พร้อมทำงานร่วมรัฐ พัฒนาชุมชน จชต.

วันนี้ (13 กันยายน 2566) ที่ ห้องประชุมวิจารณ์ศุภกิจ ชั้น 3 อาคารสำนักงาน วิทยาเขตปัตตานี (ตึกเรือ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เปิดประชุมเสวนาขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรม “ปอเนาะสานใจฯ สู่การพัฒนา” โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายมูฮำมัดซูวรี สาแล นายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะ ตลอดจน ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนจากสถาบันปอเนาะ ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมเสวนาขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรม “ปอเนาะสานใจฯ สู่การพัฒนา” ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากที่โต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู จากสถาบันปอเนาะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปอเนาะสานใจฯ สู่การพัฒนา) ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ อ.ละงู จ.สตูล ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. ร่วมกับ สำนักงานโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาคมเยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแนวคิดริเริ่มของนายอารีย์ วงอารยะ รองประธานอำนวยการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เพื่อต่อยอดและขยายผลจากโครงการปอเนาะต้นแบบ ไปสู่การพัฒนา

นายอารีย์ วงศ์อารยะ กล่าวว่า ปอเนาะ มีบทบาทที่สำคัญมาก เป็นสถาบันที่มอบความรู้ด้านศาสนาให้คนอยู่ในศีล อยู่ในธรรม แต่ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมรอบตัว โลกเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นต้องให้สถาบันปอเนาะได้เข้าใจและปรับตัวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และถูกยกระดับขึ้น ซึ่งผู้ที่เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด รวมทั้งให้ความเคารพศรัทธาคือ บาบอ เพราะฉะนั้น บาบอเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนอกจากใช้ความศรัทธาและความเชื่อแล้ว จำเป็นต้องประกอบไปด้วยความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย ถ้าแกนนำหมู่บ้านที่ประชาชนศรัทธาสามารถนำเอาความรู้ ความเข้าใจ ทำหน้าที่เป็นแกนในการพัฒนาพื้นที่ หากมีบาบอเป็นผู้นำร่องงานพัฒนาด้วยตัวเอง เข้าใจบทบาท รู้ความต้องการของประชาชน จะทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้หลายๆอย่างมากขึ้น และการที่ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยจะทำให้บาบอได้มีความรู้ความเข้าใจ จะทำให้มีความรู้ทั้งในเรื่องศาสนาและวิชาการมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทางราชการ

ทั้งนี้ โต๊ะครูผู้แทนจากสถาบันศึกษาปอเนาะ ได้นำเสนอโครงการปอเนาะสีขาว ก้าวหน้า และ โครงการจิตอาสาของเยาวชน เพื่อแก้ปัญหาสภาพเศรษฐกิจสังคมและการศึกษา เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติด สร้างอาชีพ และรายได้ โดยทำงานร่วมกับ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งเป้าให้สถาบันปอเนาะสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนพร้อมช่วยเหลือเยาวชนในการลดและเลิกยาเสพติด สร้างเยาวชนให้เป็นคนดีมีจิตอาสา ที่สำคัญ สามารถอ่านออกเขียนได้ในภาษามลายู อาหรับและ ภาษาไทย โดยนำทักษะความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar