ผู้แทนสภาผู้นําชุมชน ในพื้นที่ จชต. ร่วมปฐมนิเทศชุมชนน่าอยู่ชายแดนใต้ เพิ่มทักษะบริหารจัดการ แผนงาน-โครงการ ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของชุมชน

ผู้แทนสภาผู้นําชุมชน ในพื้นที่ จชต. ร่วมปฐมนิเทศชุมชนน่าอยู่ชายแดนใต้ เพิ่มทักษะบริหารจัดการ แผนงาน-โครงการ ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของชุมชน

วันนี้ (13 กันยายน 2566) ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศชุมชนน่าอยู่ชายแดนใต้ จัดโดย หน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ชายแดนใต้ โดยมี ทีมสนับสนุนวิชาการชุมชน ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สำนัก 7) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา สาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้แทนนายกเทศมนตรี ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วม

กิจกรรมปฐมนิเทศชุมชนน่าอยู่ชายแดนใต้ในครั้งนี้เป็นเวทีปฐมนิเทศให้กับผู้รับทุนโครงการย่อยระดับหมู่บ้านในชุดโครงการ ชุมชนน่าอยู่ จํานวน 41 โครงการ เพื่อให้ผู้รับทุนมีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการ รวมถึงกระบวนการในการประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงระดับโครงการ และ ระบบการรายงานความก้าวหน้าโครงการ จนสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของชุมชน มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนสภาผู้นําชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน พื้นที่ดําเนินงานโครงการ 41 พื้นที่ รวม 120 คนและภาคีดําเนินงานจํานวน 50 คน

นายบุญพาศ รักนุ้ย กล่าวว่า โครงการนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างผลลัพธ์ที่มีความสำเร็จและสร้างประโยชน์ต่อชุมชนหรือองค์กรภาคีที่ขับเคลื่อนในโครงการเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่จะประสานความร่วมมือระหว่างกันและสร้างรูปแบบงานที่ดี พร้อมที่จะขยายให้ชุมชนอื่นๆมีความเข้มแข็งด้วยกัน การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โครงการชุมชนน่าอยู่ มีเป้าหมายสำคัญคือการ สร้างเสริมสุขภาพด้วยการเสริมพลังชุมชน โดยใช้การขับเคลื่อนโดยกลไก 3 ส่วน คือ กลไกสภาผู้นำชุมชน ที่รวบรวมเอาคนดีและคนเก่งของหมู่บ้านมาเป็นสภาของหมู่บ้าน ร่วมคิด ร่วมทำ กลไกแผนชุมชนพึ่งตนเอง ที่สภาฯเป็นผู้ดำเนินการ และกลไกพี่เลี้ยง จากองค์กรหน่วยงานภายในและภายนอกหมู่บ้าน เพื่อเป็นทีมสนับสนุนสภาผู้นำให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการตนเองได้ รวมถึงการเชื่อมโยงกับกลไก สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำแผนงาน/โครงการให้กับ “สภาสันติสุขตำบล” ต่อไป

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar