egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi
 เมษายน 2560

more
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวการเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ข่าวการเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น รุ่นที่1 ประจำปี 2561 (03/02/2018)
รายละเอียดการสมัคร หลักสูตรอบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2561- 2562 (03/02/2018)
ใบสมัคร เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น รุ่นที่1 ประจำปี 2561 (.doc) (03/02/2018)
download 0
ใบสมัคร เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น รุ่นที่1 ประจำปี 2561 (.pdf) (03/02/2018)
download 0
กำหนดกำรจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกำศในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ประจำปี 2561- 2562 (03/02/2018)

หน้า : [1]