ประชาชนกว่า 3,000 คน แห่ ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ที่ศาลาดูดวงจันทร์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (28/07/2557)
  ชาวมุสลิมทยอยเดินทางไปมัสยิดจ่ายซากาตกันเป็นจำนวนมาก หลังสิ้นสุดเดือนรอมฎอน ต้อนรับฮารีรายอ (28/07/2557)
  จุฬาราชมนตรี ประทานพรแก่พี่น้องมุสลิม เนื่องในวันฎิ้ลฟิตริ พร้อมขอให้ทุกคนปฏิบัติความดี สร้างความปรองดองเพื่อความเป็นปึกแผ่น (28/07/2557)
  ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ยะลา ร่วมละหมาดอีดวันตรุษอีดิลฟิตรี ฮิจญเราะห์ ศักราช 1435 (28/07/2557)
  เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 (28/07/2557)
  วันตรุษอีดิ้ลฟิตริประจำปี 2557 หรือ ปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 (27/07/2557)
  จุฬาราชมนตรี กำหนดวันดูดวงจันทร์วันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1435 (22/07/2557)
  การถวายผ้าอาบน้ำฝน (22/07/2557)
  คุณค่าของหลักมัชฌิมาปฏิปทาต่อเศรษฐกิจ (10/07/2557)
  อริยสัจ4-แก้ปัญหาชีวิต (24/06/2557)
  “อานิสงส์การทอดกฐิน” (23/06/2557)
  “อย่ายึดติดพระสงฆ์มากกว่าพระธรรม” (23/06/2557)
  “พระแท้หรือพระเทียม” (23/06/2557)
  “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” (23/06/2557)
  “การเป็นคนดีต้องดีจากภายนอกและภายใน” (23/06/2557)
  “อานิสงส์ของการสร้างวัด” (23/06/2557)
  ความประเสริฐของเดือนรอมฎอน (20/06/2557)
  “ผู้นำศาสนาสร้างสันติสุข” (20/06/2557)
  อานาปานสติพัฒนาสติ สมาธิ ปัญญา ด้วยลมหายใจ (20/06/2557)
  พัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติ (20/06/2557)
อ่านทั้งหมด