egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi


เมษายน 2560

more
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

 

 
๓๓. ระวังใจตน อย่าให้ความชั่วเกิดขึ้น

"...จิตใจต่ำทรามนั้นเป็นจิตใจที่อ่อนแอไม่กล้า และไม่อดทนที่จะเพียรพยายามสร้างสมความดีงาม ความเจริญ ความสำเร็จในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม มีแต่คิดจะให้ได้มาโดยสะดวกง่ายดาย โดยไม่คำนึงถึงผิดชอบชั่วดี จิตใจดังนี้ ถ้าปล่อยให้เกิดมีขึ้นจนชิน อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เป็นคนมักง่าย ทำงานบกพร่องเสียหายอย่างมาก ก็ทำให้เป็นคนหน้าด้านไร้ยางอาย หยาบคาย ละโมบ ทำอะไรที่ไหนก็เกิดอันตรายที่นั้น ท่านจึงสอนให้สังวรระวังใจของตนให้ดี อย่าให้ความชั่วเกิดขึ้น และหากเกิดขึ้นแล้ว ก็ให้กำจัดเสียทันที..."

๓๔ ทำดีแล้วผลจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน

"...การทำความดีนั้น สำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเอง ผู้อื่นไม่สำคัญ และไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วงหรือต้องรอคอยเขาด้วย เมื่อใดลงมือลงแรงกระทำแล้ว ถึงแม้จะมีใครร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ตาม ผลดีจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน..."

๓๕ แม้ความดีทำยากและเห็นผลช้าก็จำเป็นต้องทำ

"...การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยาก และเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้ตัว..."

๓๖ คนดีทำให้คนอื่นดีได้

"...คนดีทำให้คนอื่นดีได้ หมายความว่า คนดีทำให้เกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปด้วย ความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยาก แต่เป็นไปได้ ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี จะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยาก สำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี..."

๓๗ พิจารณาตนเองตลอดเวลาจะได้ไม่ทำสิ่งผิดพลาด

"...การทำดีอีกอย่างซึ่งจะดูลึกซึ้งกว่าคือปฏิบัติด้วยตนเอง ปฏิบัติให้ตนเองไม่มีความเดือดร้อน คือพยายามหันเข้าไปในทางปัจจุบันให้มาก อย่างง่ายๆก่อนคือพิจารณาดูว่าตัวเองกำลังคิดอะไรอยู่ กำลังทำอะไร ให้รู้ตลอดเวลา แล้วรู้ว่าทำอะไรอย่างนี้เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่จะทำให้ไม่มีภัยถ้าเราคอยระมัดระวังตลอดเวลาให้รู้ว่าตัวทำอะไร ให้รู้ว่าการทำนี้เราทำอะไรตลอดเวลา ก็จะไม่ผิดพลาด เพราะว่าโดยมากความผิดพลาดมาจากความไม่รู้ในปัจจุบัน..."

๓๘ รู้จักผิดชอบชั่วดี ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เห็นแก่ตัว ไม่มักง่ายและขยันหมั่นเพียร
 
"...คุณสมบัตืพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทุกคนนั้น ที่สำคัญได้แก่ ความรู้จักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในความคิดและการกระทำ ความไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ความไม่มักง่าย หยาบคาบ กับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร..."

๓๙ กล้าบากบั่นที่จะทำความดีความถูกต้อง และเป็นธรรม


"...ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่า ชั่ว เสื่อม เราต้องฝืน ต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดต่อธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริงๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนร่วมไว้มิให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ..."

๔๐ จิตใจที่สะอาดปลอดโปร่ง ทำให้มีสติรู้ตัว

"...จิตใจที่สะอาดปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนนี้สำคัญมาก เพราะเป็นจิตใจสงบระงับและเยือกเย็น ทำให้บุคคลมีสติรู้ตัว มีความคิดเที่ยงตรงเป็นกลาง มีวิจารณญาณละเอียดกว้างขวาง และถูกต้องตรงจุด..."
".........ความคิดวิจารณญาณที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่สงบนี้มีศักยภาพสูง อาจนำไปใช้คิดอ่านสร้างสรรค์สิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุข ความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณอันเป็นสิ่งที่ปรารถณาของแต่ละคนให้สัมฤทธิผลได้..."

๔๑ การรู้ตัวอยู่เสมอ ทำให้สามารถสร้างความสำเร็จและความเจริญแก่ตนและส่วนรวมได้

"...ทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบ และคนมีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน..."

๔๒ การทำบุญเป็นการสร้างสภาพจิตใจของเราให้มีความสุข

"...ทุกคนต้องการความสุข ทุกคนต้องการแสวงหาความสุข ความสุขที่มีอยู่เป็นความรู้สึกมีความสุข แต่ว่าบางทีก็มีความรู้สึกมีความทุกข์ เราก็อยากขจัดความทุกข์ การที่ทำบุญนี้เป็นการเครียมตัวที่จะขจัดความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาได้ เพราะว่าถ้าเราสร้างสภาพจิตใจของเราให้มีความสุข เราก็จะมีความสุข ถ้าพูดแบบที่เข้าใจหลักธรรมะคือ เราไม่สร้าง ไม่ยอมให้เหตุของทุกข์เกิดขึ้น เมื่อไม่ยอมให้เหตุของทุกข์เกิดขึ้น เราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์..."

๔๓ การวางตนอย่างเหมาะสม เป็นธรรม นำไปสู่ความมั่นคง

"...การวางตนได้สม่ำเสมออย่างเหมาะสมคือ ไม่ทำตัวให้ดีเด่นเกินกว่าผู้อื่น และไม่ด้อยต่ำทรามไปจากหมู่คณะ..."
"หมู่คณะใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ดังกล่าว หมู่คณะนั้นย่อมจะมีความมั่นคง..."