egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi


เมษายน 2560

more
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

 

 

Vietnam (เวียดนาม)

 

ธงชาติ
ตราแผ่นดิน

ชื่อทางราชการ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันตกติดกับลาว ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้และ อ่าวตังเกี๋ย ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย

พื้นที่

331,690 ตารางกิโลเมตร (ประมาณพื้นที่ 3 ใน 5 ของไทย)

เมืองหลวง

กรุงฮานอย (Hanoi)

ประชากร

89.57 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553)

ศาสนาประจำชาติ

ศาสนาพุทธ (มหายาน) มีจำนวนผู้นับถือมากที่สุด (ร้อยละ 9.3)
วันชาติ
2 กันยายน
วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538

ภาษาประจำชาติ

ภาษาเวียดนาม
ภาษาราชการ
ภาษาเวียดนาม

ดอกไม้ประจำชาติ

ดอกบัว (Lotus) หรือเรียกว่า "ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ”

 

 

ประเทศเวียดนาม มีดอกไม้ที่คนไทยคุ้นเคยอย่าง ดอกบัว (Lotus) เป็นดอกไม้ประจำชาติ โดยดอกบัวเป็นที่รู้จักกันในนาม "ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ” เป็ญสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความผูกพัน และการมองโลกในแง่ดี ดอกบัวจึงมักถูกกล่าวถึงในบทกลอนและเพลงพื้นเมืองของชาวเวียดนามอยู่บ่อย ครั้ง
 
ประมุข : ประธานาธิบดี นายเจือง เติ๊น ซาง

 

 

ประเทศเวียดนามมีการปกครองในรูปแบบคอมมิวนิสต์ มีประธานาธิบดีเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศ โดยประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายเจือง เติ๊น ซาง อายุ 62 ปี เป็นสมาชิกระดับผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 9 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 หลังจากได้รับคะแนนสูงสุดจากการลงคะแนนเลือกประธานาธิบดี

ผู้นำรัฐบาล : นายกรัฐมนตรี นายเหงียน เติ๊น สุง
 

 

นายเหงียน เติ๊น สุง ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 6 ของประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ปัจจุบันมีอายุ 63 ปี สังกัดพรรคคอมมิวนิสต์ ในอดีตเคยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (State Bank of Vietnam)

บุคคลสำคัญ
โฮจิมินห์ (Ho Chi minh)
 

 

นักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ของเวียดนาม เป็นผู้นำการต่อต้านการยึดครองของฝรั่งเศสและเรียกร้องเอกราชให้กับประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ยังเป็นผู้รวมเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และหลังจากสิ้นสุดสงครามเวียดนามก็มีการเปลี่ยนชื่อ ไซ่ง่อน (Saigon) เป็นโฮจิมินห์ซิตี (Ho Chi Minh City) เพื่อเป็นเกียรติแก่โฮจิมินห์

 
นายพล หวอ เหวียนหยาบ (Vo Nguyen Giap)
 

 

นักการทหารผู้ยิ่งใหญ่ของกองทัพเวียดนามของโลก เป็นผู้บัญชาการรบในสงครามและเป็นมือขวาคนสำคัญของโฮจิมินห์
 

 

ระบอบการปกครอง

ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Communist Party of Vietnam) เป็นพรรคการเมืองเดียวและ มีอำนาจสูงสุด

หน่วยเงินตรา

ด่ง (1 บาท ประมาณ 691 ด่ง เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2555)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

143.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี พ.ศ.255ถ)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

1,362 ดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี พ.ศ.2554)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 5.89 (ข้อมูลปี พ.ศ.2554)

สินค้านำเข้าสำคัญ

น้ำมันสำเร็จรูป เหล็กและเหล็กกล้า เส้นใยสิ่งทอ เครื่องใช้ไฟฟ้า

สินค้าส่งออกสำคัญ

สิ่งทอและเสื้อผ้า น้ำมันดิบ อาหารทะเล ข้าว ยางพารา กาแฟ รองเท้า

ภูมิอากาศ

เป็นแบบมรสุมเขตร้อน ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเปิดโล่งรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านทะเลจีนใต้ ทำให้มีโอกาสรับลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อน จึงมีฝนตกชุกในฤดูหนาว สามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2 ครั้ง (ฝนตกตลอดปี ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นประเทศที่มีความชื้นประมาณ 84 % ตลอดปี มีปริมาณฝน จาก 120 ถึง 300 เซนติเมคร(47 ถึง 118 นิ้ว) และมีอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่ 5°C (41°F) ถึง 37°C (99°F)

ประวัติของประเทศ
 
• ช่วงประมาณ 700 ปีก่อนพุทธกาล –พ.ศ. 1481 ประเทศเวียดนามตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์จีน ทำให้ได้รับอิทธิพลด้านศิลปวัฒนธรรม การปกครอง และแนวคิดขงจื้อมาจากจีน
• ใน พ.ศ. 2344 เวียดนามได้รับอิสรภาพจากจีน ด้วยความช่วยเหลือจากเมอซิเออร์ ปิกโน เอด เบอาง (Pigneu fe Behaine) มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส และความสามารถของแม่ทัพเหงียน อัน (Nguyen Anh) ซึ่งต่อมาได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิญาลอง
• ต่อมาในสมัยพระเจ้ามิงห์หม่าง มีนโยบายต่อต้านคาทอลิกเป็นเหตุให้ฝรั่งเศสเข้าแทรกแซงเวียดนาม และใน พ.ศ. 2426 เวียดนามก็ตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส โดยฝรั่งเศสได้แบ่งเวียดนามออกเป็น 3 ส่วน คือ อาณานิคมโคชินจีนในภาคใต้ เขตอารักขาอันนามในตอนกลาง และเขตอารักขาตังเกี๋ยในภาคเหนือี
• ใน พ.ศ. 2484 เกิดเป็นขบวนการเวียดมินห์ขึ้น เพื่อขับไล่ฝรั่งเศสโดยมี โฮจิมินห์ เป็นผู้นำ
• ใน พ.ศ. 2497 เวียดนามทำอนุสัญญาเจนีวา เพื่อสงบศึกกับฝรั่งเศส เป็นผลให้เวียดนามต้องแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน คือ เวียดนามเหนือภายใต้การนำพรรคคอมมิวนิสต์ และเวียดนามใต้ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
• ใน พ.ศ. 2503 เกิดสงครามเวียดนาม เป็นสงครามระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ สงครามนี้ยุติลงได้ด้วยชัยชนะของเวียดนามเหนือ ทำให้เวียดนามรวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 
เวียดนามกับประชาคมอาเซียน
การรับเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และเพิ่มอำนาจในการต่อรองทางการเมืองของอาเซียนได้ ซึ่งหลังจากที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดเห็นชอบร่วมกันให้จัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว เวียดนามได้รับมอบหมายให้เป็นประเทศผู้ประสานงานหลักในสาขาโลจิสติกส์ เพื่อเป็นฐานร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนาม
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามอยู่ในระดับที่ดี โดยไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนามเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ไทยและเวียดนามมีการวางกลไกในการดูแลความสัมพันธ์ไว้หลายระดับในหลายๆ ด้าน นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกันในสาขาต่างๆ ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง ด้านการค้า (มีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด) ด้านวิชาการ สังคม และวัฒนธรรม
อาหารประจำชาติ

 

 

ชุดประจำชาติ
หญิง
สวมชุด "อ่าว หญ่าย (Ao dai)” เป็นเสื้อคลุมยาวคอตั้งกับกางเกงขายาว
ชาย
สวมชุดที่คล้ายกับผู้หญิงแต่มีกระดุมที่ตัวเสื้อ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของเวียดนามจะได้รับอิทธิพลจากจีนและฝรั่งเศส เวียดนามมีเทศกาลที่สำคัญ ได้แก่
  • เทศกาลเต็ด (Tet) หรือ "เต็ดเหวียนดาน (Tet Nguyen Dan)” หมายถึง เทศกาลแห่งรุ่งอรุณแรกของ ถือเป็นเทศกาลทางศาสนาที่สำคัญที่สุด จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นการเฉลิมฉลองความเชื่อในเทพเจ้า ลัทธิเต๋า ขงจื้อ และศาสนาพุทธ รวมทั้งเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษด้วย
  • เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ชาวบ้านจะประกวดทำขนมเปี๊ยะโก๋ญวนหรือบันตรังทู และมีการจัดขบวนเชิดมังกร เพื่อแสดงความเคารพต่อพระจันทร์
สกุลเงิน
ด่อง (Dong - VND)
อัตราการแลกเปลี่ยน
700 ด่อง = 1 บาท
  21,000 ด่อง = 1 ดอลลาร์สหรัฐ
 

 

 

สัตว์ประจำชาติ กระบือ
 

 

 

แผนที่ประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ที่มา : http://www.nwvoc.ac.th/asean/Member_Vietnam.html
  http://tyasean.blogspot.com/2013/02/blog-post_4312.html
  http://muaypattaraporn.wordpress.com
  http://aec.kapook.com/view50379.html
  http://aec.kapook.com/view49711.html